«ԱՐԲԱՆԷ» համահայկական ծրագրեր» հիմնադրամը (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) հիմնադիրների կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպությունն է, որը հետապնդում է գիտակրթական, գիտահետազոտական, գիտավերլուծական, սոցիալ֊-մշակութային, բարեգործական, ազգային ինքնության պահպանման, անհատական, խմբային, հանրային, պետական և ազգային մակարդակներում առաքինության որակների, ազգային առաքելության և պետական ու հանրային այլ կառուցվածքների աջակցությամբ առաջընթացի ապահովման և (կամ) այլ հանրօգուտ նպատակներ:

Մենք ելնում ենք այն համոզմունքից, որ հայ մարդը և հայ ազգն ունեն քաղաքակրթական առաքելություն համամարդկային զարգացումների հոսքում՝ մարդկության առաջընթացի ապահովման պատասխանատվության իր բաժնով, որը ստանձնել և զարգացրել է ազգը՝ սկսած անհիշելի ժամանակներից, սակայն, պետականության բացակայությամբ պայմանավորված, իր իսկ ազգային էության քաղաքակրթական հասունացման ընթացքը խաթարվել է։

Պետականության երկարատև բացակայությունը փոփոխել և զարգացրել է անհատական և հանրային մակարդակում հանրային գիտակցության այլ կառուցակարգեր, որոնք ոչ միշտ են նպաստավոր ազգային քաղաքակրթական առաքելության գիտակցման և կենսագործման գործում։

Ելնելով խորքային խնդիրների համալիրությունից և փոխկախվածությունից՝ մենք հասկանում ենք, որ քաղաքակրթական առաքելության ստանձնումն ու ազգային էության զարգացումը ունի բազմաշերտ և համալիր աշխատանքի անհրաժեշտությունը, որի հիմնաքարը մարդ֊անհատն է՝ առաքինության կենսակերպով և առաքելության գիտակցությամբ։

Միևնույն ժամանակ գիտակցում ենք, որ նման անհատի ձևավորումն ու կայացումը հնարավոր է միայն հանրային մակարդակում՝ որպես առաքինի հայ հանրության ցանցային մասնիկ։

Այս գործում առաջնային է դառնում հայկական պետականության զարգացման ու կայացման առաջնահերթությունը՝ որպես սոցիալ֊տնտեսական, պետաիրավական, կրթադաստիարակչական, քաղաքական և գիտամշակութային գործընթացների կազմակերպման, արտաքին և ներքին հոսանքների վերաիմաստավորման և ի նպաստ հանրության օգտագործման, ինչպես նաև հանրության դիմադրողականության մակարդակի բարձրացման ամենաարդյունավետ կառուցակարգ։

Ուստի Հիմնադրամի գոյության ամբողջ իմաստը խարսխվում է այս երեք հենքերի ՝ առաքինի անհատի, առաջադեմ պետականության և ազգային առաքելության կենսագործման վրա։

Հիմնադրամի բոլոր ծրագրերն ու նախագծերը բխում են բացառապես այս կենսիմաստից։

(Visited 51 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window