Հ Ի Մ Ն Վ Ե Լ Ո Վ              մարդու էության հասունացման և գիտակցության զարգացման՝ լուսավորության առաջնայնության վրա,

Ա Զ Դ Ա Ր Ա Ր Ե Լ Ո Վ     ազգային և համամարդկային մակարդակում մարդու դերի և հնարավորությունների ընդարձակման առաջնահերթությունը,

Յ Ո Ւ Ր Ա Ց Ն Ե Լ Ո Վ      մարդ արարածի մշակութային կատարելագործման ազգային և համամարդկային փորձը՝    

Հ Ռ Չ Ա Կ ՈՒ Մ   Ե Ն Ք

Մարդու անհատական, հասարակական և համամարդկային

դերն ու նշանակությունը հստակեցնող,

Հայկական հասարակությունում քաղաքացու իրավունքների

բովանդակային հիմքը որոշակիացնող,

Հայկական պետականության որակը ձևավորող,

Հայկական քաղաքակրթական ուղենիշը բացահայտող,

ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

(ՄԱՐԴՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ)

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Կ Ր Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է հնարավորություն ունենա ստանալու մինչև իրեն և իր կյանքի ընթացքում մարդկության բացահայտած և կուտակած գիտելիքները։

Հայաստանի Հանրապետությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պետք է ապահովի կրթության մատչելիությունը և մշտականությունը՝ պարտադիր, ցանկալի և ազատ մակարդակներով, ինչպես նաև տեղեկատվության փոխանցման ինստիտուցիոնալ կամ ոչ ինստիտուցիոնալ եղանակներով։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում առաջնային է յուրաքանչյուր քաղաքացու շարունակական կրթության գործընթացը։

Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է հնարավորություն ունենա ազգային և համամարդկային հոգևոր զարգացմանը համահունչ ստանա հոգևոր և բարոյական դաստիարակություն։

Հայաստանի Հանրապետությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պետք է ապահովի միջանձնային, հասարակական, պետական և այլ բնույթի հարաբերություններում հոգևոր և բարոյական զարգացման մատչելիություն և մշտականությունը՝ պարտադիր, ցանկալի և ազատ մակարդակներով, ինչպես նաև տեղեկատվության փոխանցման ինստիտուցիոնալ կամ ոչ ինստիտուցիոնալ եղանակներով։

Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում և ապահովվում է կազմակերպված գիտելիքի՝ գիտության շարունակական զարգացումը և յուրաքանչյուր մարդու՝ այդ գիտելիքի զարգացմանը մասնակցելու և դրանից օգտվելու հնարավորությունը։

Հայաստանի Հանրապետությունը յուրաքանչյուր մարդու համար պետք է ապահովի գիտության ձեռքբերումները յուրացնելու, իր բացահայտած կամ ստեղծած գիտելիքը պաշտպանելու և գիտությունը զարգացնելու հնարավորությունը։

Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է գիտելիքը՝ որպես հայ ազգի ներուժի առաջնային պաշար։

Ա Ր Վ Ե Ս Տ

Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում և ապահովվում է յուրաքանչյուր քաղաքացու գեղագիտական (էսթետիկ) զարգացման հնարավորությունը՝ արվեստի հնարավոր դրսևորումների զարգացման համար անհրաժեշտ միջավայր ստեղծելով և պահպանելով պետության հոգածության ներքո։ 

Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորություն է ստանձնում նպաստելու արվեստի զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու, արվեստի ստեղծագործությունների, դրանց հեղինակների մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և բոլոր մարդկանց շրջանում արվեստի տարածման ուղղությամբ։ 

ՀԱՅՏՆՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ ՀԱՄՈԶՄՈՒՆՔՆ

ԱՌ ԱՅՆ, ՈՐ

  • Հայոց պետականության՝ որպես հայկական քաղաքակրթական ծիրում գտնվող և/կամ միևնույն հասարակությունում ապրող մարդկանց քաղաքական կազմակերպության գոյության իմաստն ու առաքելությունը մարդու անհատական և կոլեկտիվ ներուժի հայտնաբերումն է, նրա շարունակական և բազմակողմանի զարգացումը և հայ ազգին ու մարդկությանն  այդ զարգացման արդյունքներով հարստացնելը։   
  • Կրթությունը, դաստիարակությունը, գիտությունն ու արվեստը մարդու, ազգի և մարդկության լուսավորության բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացման աղբյուրներն են, սկզբունքային ճանապարհները, որոնցով ապահովվում է մարդու, ազգի և մարդկության էութենական հասունացումը։
  • Սոցիալ֊պատմական, իրավաքաղաքական, ֆինանսատնտեսական և աշխարհաքաղաքական տարբեր գործոններ դանդաղեցրել և երբեմն կասեցրել են հայ մարդու և հայ ազգի անհատական և կոլեկտիվ զարգացման հնարավորությունները, խոչընդոտել անհատական մակարդակում ներուժի հայտնաբերումն ու զարգացումը, ինչպես նաև ազգային մակարդակում այդ ներուժի կենսագործումը։
  • Առանձին հասարակությունների և ազգային միավորների շրջանակներում դրսևորված և զարգացած հայ մարդու ներուժը բազմիցս օգտագործվել է այլ քաղաքակրթական միավորների և մարդկության զարգացումը սնելու և երբեմն՝ պայմանավորելու ուղղությամբ։ Ժամանակն է եկել, որ հայ մարդու և հայկական քաղաքակրթական ծիրում գտնվող յուրաքանչյուր մարդու ներուժի հայտնաբերումն ու զարգացումը համարվի հայկական պետականության գործունեության առաջնահերթություն և առաջնային աղբյուր՝ Հայաստանի Հանրապետության և Հայկական քաղաքակրթության զորեղացման համար։
(Visited 1 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window